...een moment geduld...

Algemene voorwaarden BasePoint

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Afwijkende voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen en zijn slechts van toepassing wanneer deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 3 maanden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Ingeval van drukte of onderbezetting kan een eventueel vermelde startdatum wel verschuiven als de offerte niet direct wordt aanvaard.
 2. Opdrachten komen schriftelijk tot stand. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is zijn wij daaraan niet gebonden.
 3. De prijzen in de offertes of overeenkomsten zijn exclusief BTW.
 4. Wanneer er sprake is van een aanneemsom kunnen wij deze, ter keuze van ons, in gedeelten factureren in verhouding tot de voorgang van het werk.
 5. Offertes en overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

 1. Wij zullen de overeengekomen werkzaamheden naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Overeengekomen uitvoeringstermijn(en) gelden bij benadering en gaan pas in nadat wij alle voor de uitvoering benodigde gegevens hebben ontvangen.
 3. Wijzigingen in de verstrekte gegevens dienen tijdig en schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
 4. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn(en) als gevolg van overmacht door weersomstandigheden, levertijden, e.d., zal de uitvoeringstermijn evenredig verlengd worden.
 5. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Aan overeengekomen afspraken tussen opdrachtgever en door ons ingehuurde derden zijn wij niet gebonden.
 6. Indien werkzaamheden, al dan niet uitgevoerd door door ons ingeschakelde derden, worden uitgevoerd op een projectlocatie van de opdrachtgever draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

Artikel 4 – Honorarium en betaling

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Betaling van onze facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Er is sprake van een fatale termijn en indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling is de opdrachtgever de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens hebben wij het recht de noodzakelijke (juridische, gerechtelijke en executie) kosten en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Alle door ons geleverde informatie- en gegevensdragers en overige zaken, daaronder eventueel mede begrepen meetresultaten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijft/blijven eigendom van ons totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behouden wij de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Wij behouden het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 – Klachtplicht, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen vijf werkdagen na constatering schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. De kennisgeving dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.
 2. Indien de klacht uit lid 1 gegrond is zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit door ons aanvaarde opdrachten en/of verrichte werkzaamheden.
 4. Als we om wat voor reden toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Zonder gedetailleerde en onderbouwde rapportage van de schade kunnen wij niet beoordelen of de aansprakelijkheid terecht is en nemen wij die niet in behandeling.
 6. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, inclusief redelijk gemaakte kosten, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit een tekortkoming aan onze zijde of door ons ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, tenzij met ons schriftelijk overeengekomen, medewerkers van ons of ondernemingen waarop wij ter uitvoering beroep hebben gedaan en die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op straffe van € 10.000 per gebeurtenis, zulks onverlet ons recht om vergoeding van de volledige schade te vorderen.

Artikel 8 – Opzegging, ontbinding en overmacht

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen. Indien de overeenkomst tussentijds door ons wordt opgezegd, zullen wij in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij in de nakoming gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door ons uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg bevoegd.
Direct contact

Gebruik maken van onze diensten? Met de onderstaande gegevens kunt u direct contact opnemen met ons team.

Onze uitdagingen
Uitgelichte projecten

Wij voeren projecten uit voor onze opdrachtgevers door heel Nederland. Met onze vakkennis en ervaring in combinatie met onze geavanceerde apparatuur leveren altijd een passende oplossing op maat. Ontdek onze projecten op de kaart.

X
Nieuwbouw Batavia Leiden
 • Opdrachtgever:Mammoet Nederland BV.
 • Plaatsnaam:Leiden
X
Mitsubishi XA-1 project Botlek Rotterdam
 • Opdrachtgever:Mourik Infra BV.
 • Plaatsnaam:Rotterdam
X
Strandpark de Zeeuwse Kust, Noordwelle
 • Opdrachtgever:Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
 • Plaatsnaam:Renesse
X
Vastbouw Gouda
 • Opdrachtgever:BAM Materieel BV.
 • Plaatsnaam:Gouda
X
3D scannen en modeleren ABNA gebouw Coolsingel
 • Opdrachtgever:De Vries en Verburg Bouw BV.
 • Plaatsnaam:Rotterdam
X
Amaliahaven Maasvlakte
 • Opdrachtgever:SPIE Nederland BV.
 • Plaatsnaam:Rotterdam
X
Inmeten Zouwboezem
 • Opdrachtgever:Provincie Utrecht
 • Plaatsnaam:Utrecht
X
Nieuwbouw 53 appartementen Scala
 • Opdrachtgever:Aan de Stegge Roosendaal BV.
 • Plaatsnaam:Bergen op Zoom
X
Nieuwbouw 63 appartementen Prunusplantsoen Ridderkerk
 • Opdrachtgever:Van Wijnen Dordrecht BV.
 • Plaatsnaam:Ridderkerk
X
Nieuwbouw 60 woningen Noorderduin te Monster fase 1
 • Opdrachtgever:Van Wijnen Stolwijk
 • Plaatsnaam:Monster
X
Nieuwbouw appartementen Hotel Zoutelande
 • Opdrachtgever:Bouwgroep Peters
 • Plaatsnaam:Zoutelande
X
Nieuwbouw Noordstraat Burgh-Haamstede
 • Opdrachtgever:Bouwbedrijf Boogert
 • Plaatsnaam:Burgh-Haamstede
X
Nieuwbouw Marnixflat Goes fase 2
 • Opdrachtgever:H4A Bouw BV.
 • Plaatsnaam:Terneuzen
X
Wozoco
 • Opdrachtgever:Aan de Stegge Roosendaal B.V.
 • Plaatsnaam:Vlissingen
X
33 appartementen Parkrand Broederband
 • Opdrachtgever:Van Wijnen Breda B.V.
 • Plaatsnaam:Vlissingen
X
Nieuwbouw Aldi en Action
 • Opdrachtgever:Bouwbedrijf Schrijver BV
 • Plaatsnaam:Kapelle
X
Nieuwbouw 25 appartementen Oostelijk Bolwerk 11
 • Opdrachtgever:Fraanje Aannemingsbedrijf
 • Plaatsnaam:Terneuzen
X
DTM, grondbalans, 3D modellen GPS, Boven- en ondergrondse infra uitwerking van Bovensluis Willemstad
 • Opdrachtgever:SVE Group
 • Plaatsnaam:Willemstad
X
55 huurappartementen Schoollier
 • Opdrachtgever:Van Wijnen Dordrecht B.V.
 • Plaatsnaam:De Lier
X
IKC de Steiger
 • Opdrachtgever:Bouwbedrijf Schrijver BV
 • Plaatsnaam:Terneuzen
X
Distributiecentrum
 • Opdrachtgever:Hercuton
 • Plaatsnaam:Hulst
X
Nieuwbouw IKC de 2 Wieken
 • Opdrachtgever:Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V.
 • Plaatsnaam:Zwijndrecht
X
11 patiowoningen
 • Opdrachtgever:Fraanje Aannemingsbedrijf
 • Plaatsnaam:Sint-Laurens
X
Nieuwbouw Jumbo
 • Opdrachtgever:Bergh Bouw B.V.
 • Plaatsnaam:Terneuzen
X
Deformatiemetingen bruggen J.vd Vondellaan Westpl. 3e ring
 • Opdrachtgever:Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Plaatsnaam:Middelharnis
X
Inventarisatie & meetwerkzaamheden rioolconstructies
 • Opdrachtgever:Gemeente Drimmelen
 • Plaatsnaam:Made
X
DTM Oostelijke Randweg
 • Opdrachtgever:Geo Infra B.V.
 • Plaatsnaam:Moerdijk
X
16 woningen plan Weids Zierikzee
 • Opdrachtgever:Bouwgroep Peters
 • Plaatsnaam:Zierikzee
X
Zakbakens meten Kreekrijk Assendelft
 • Opdrachtgever:JDB GWW BV.
 • Plaatsnaam:Assendelft
X
30 appartementen Kop vd Noord Terneuzen
 • Opdrachtgever:Aannemingsbedrijf Fraanje
 • Plaatsnaam:Terneuzen
X
74 Appartementen Hernesseroord Middelharnis
 • Opdrachtgever:Bouwgroep Peters
 • Plaatsnaam:Middelharnis
X
Kliniek J. Poortugaal
 • Opdrachtgever:BVR Bouw Roosendaal BV.
 • Plaatsnaam:Poortugaal
X
Nieuwbouw 42 woningen Patrijzenlaan Oostvoorne
 • Opdrachtgever:Bouwgroep Schrijver
 • Plaatsnaam:Oostvoorne
Werken bij BasePoint
Vacatures
Fulltime 40 uur Regio Walcheren

Senior Landmeter

Fulltime 40 uur Regio Walcheren

Werkvoorbereider Bouw / Infra

Fulltime 40 uur Regio Walcheren

Bouw & Infra Maatvoerder

Copyright 2024 BasePoint | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Realisatie: Steketee Online